Deklaracja dostępności

 DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI 
Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dps chojnice.
 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
TREŚCI NIEDOSTĘPNE
 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
WYŁĄCZENIA
 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dagmara Orzech.
 • E-mail: dpschojnice@wp.pl
 • Telefon: 523963800
KAŻDY MA PRAWO:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
ŻĄDANIE MUSI ZAWIERAĆ:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
SKARGI I ODWOŁANIA
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach.
 • Adres: 89-600 Chojnice Leśna 12
 • E-mail: dpschojnice@wp.pl
 • Telefon: 52 3963800
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Budynek DPS w Chojnicach częściowo pozbawiony jest barier architektonicznych.
Wejście główne wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, przywołujący pracownika.
W budynku znajduje się winda, poręcze dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  
Na parkingu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.