Nasza historia

Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach do marca 2005 r. znajdował się na terenie malowniczej miejscowości wypoczynkowej Charzykowy. Został on utworzony w 1986 roku na podstawie Zarządzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 48/85 z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie utworzenia Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych w Charzykowach. Od 1992 r. zmieniono jego nazwę na Dom Pomocy Społecznej z przeznaczeniem dla osób przewlekle somatycznie chorych. W domu tym zamieszkiwały 94 osoby. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach przebywali w dwóch oddzielnych obiektach położonych od siebie w odległości 1,5 km: Dom Pomocy Społecznej „Skarpa” i jego filia „Jagoda”.

Dom „Skarpa” został otwarty 23 kwietnia 1987 r. po adaptacji pomieszczeń hotelu, który został wybudowany w 1974 r. W domu tym mieściła się administracja i zamieszkiwało 51 mieszkańców. Łączna powierzchnia użytkowa domu „Skarpa” wynosiła ok. 1200 m2.

Dom „Jagoda”, który znajdował się w centrum miejscowości Charzykowy uruchomiono w 1989 r. jako filię domu „Skarpa”. Dawniej mieścił się tutaj pensjonat o tej samej nazwie, który wybudowano w latach 70 – tych. Zamieszkiwały tu 43 osoby. Łączna powierzchnia użytkowa domu „Jagoda” wynosiła ok. 600 m2. Do grudnia roku 1992 nadzór nad ówczesnym Państwowym Domem Pomocy Społecznej w Charzykowach sprawował Wojewoda Bydgoski za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. To właśnie tam zapadały decyzje o kierowaniu osób potrzebujących opieki do Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach.

Po wejściu w życie ustawy z 29 listopada 1990 o pomocy społecznej /Dz. U. z 1990 r. Nr 87, poz. 506 ze zm./ powstały Wojewódzkie Zespoły Pomocy Społecznej. Powstały także Ośrodki Pomocy Społecznej, których pracownicy socjalni wnioskowali m. in. o skierowanie do domów pomocy. Organem wydającym decyzje o skierowaniu był wspomniany wcześniej WZPS w Bydgoszczy.

Pomieszczenia oraz infrastruktura Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach, tak jak w zdecydowanej większości domów, których budynki zostały zaadoptowane na potrzeby domu po hotelach, pensjonatach czy dawniejszych dworkach, nie spełniała wymaganych standardów określonych w załączniku do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Konieczne wiec było opracowanie programu naprawczego.

W związku z reformą administracyjną kraju zmienił się stan prawny Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach i nastąpiło przekazanie go do Powiatu Chojnickiego. Organem nadzorującym i decyzyjnym został Zarząd Powiatu Chojnickiego, wykonujący swoje zadania za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dom „Jagoda”, który znajdował się w centrum miejscowości Charzykowy uruchomiono w 1989 r. jako filię domu „Skarpa”. Dawniej mieścił się tutaj pensjonat o tej samej nazwie, który wybudowano w latach 70 – tych. Zamieszkiwały tu 43 osoby. Łączna powierzchnia użytkowa domu „Jagoda” wynosiła ok. 600 m2. Do grudnia roku 1992 nadzór nad ówczesnym Państwowym Domem Pomocy Społecznej w Charzykowach sprawował Wojewoda Bydgoski za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. To właśnie tam zapadały decyzje o kierowaniu osób potrzebujących opieki do Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach.

Realizacja zatwierdzonego przez Urząd Wojewódzki oraz Zarząd Powiatu Chojnickiego programu naprawczego zaowocował otrzymaniem 31 grudnia 1999 r. warunkowego zezwolenia nr 2/1999 na prowadzenie działalności domu.

W Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach już od dłuższego czasu planowano rozszerzenia zakresu opieki. Terapeuci i opiekunowie pracujący w domu przechodzili różnorakie szkolenia z dziedziny opieki nad osobami psychicznie chorymi. Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach od 25 stycznia 1999 r. działało Stowarzyszenie Wspierających Osoby Niepełnosprawne, którego szeregi składały się w większości z pracowników domu.

Dnia 2 sierpnia 2002 r., na wniosek Przewodniczącego Powiatu Chojnickiego z 9 kwietnia 2002 r., decyzją Wojewody Pomorskiego nr 8/2002 Dom Pomocy Społecznej w Charzykowach uzyskał możliwość przyjmowania osób przewlekle psychicznie chorych. Dodatkowo zwiększono maksymalną liczbę mieszkańców o dwie osoby co dawało w sumie możliwość umieszczenia 96 osób.

Dom pomocy w Charzykowach miał już określoną drogę rozwoju i chciał docelowo zapewnić opiekę tylko osobom przewlekle psychicznie chorym. Optymalnym rozwiązaniem problemu dostosowania standardów świadczonych usług okazała się adaptacja jednego z niedokończonych budynków z kompleksu Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Sam koszt adaptacji był znacząco mniejszy aniżeli ten, który opiewał w programie naprawczym. Wszystkie pomieszczenia spełniały standardy co do powierzchni przypadającej na mieszkańca. W budynku i jego otoczeniu nie było barier architektonicznych. Nic więc dziwnego, że 2 listopada 2004 r. Starosta Chojnicki wniósł pismo do Wojewody Pomorskiego o zmianę siedziby oraz przeznaczenia i typu Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach.

Dom pomocy w Charzykowach miał już określoną drogę rozwoju i chciał docelowo zapewnić opiekę tylko osobom przewlekle psychicznie chorym. Optymalnym rozwiązaniem problemu dostosowania standardów świadczonych usług okazała się adaptacja jednego z niedokończonych budynków z kompleksu Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Sam koszt adaptacji był znacząco mniejszy aniżeli ten, który opiewał w programie naprawczym. Wszystkie pomieszczenia spełniały standardy co do powierzchni przypadającej na mieszkańca. W budynku i jego otoczeniu nie było barier architektonicznych. Nic więc dziwnego, że 2 listopada 2004 r. Starosta Chojnicki wniósł pismo do Wojewody Pomorskiego o zmianę siedziby oraz przeznaczenia i typu Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach.

Efektem tego było podjęcie przez Radę Powiatu Chojnickiego uchwały nr XXIV/184/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach oraz uchwały nr 86/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach.