Procedura przyjęcia

W celu otrzymania decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej należy zgłosić się do  Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej w dniu składania wniosku.
Podstawowym warunkiem do umieszczenia osoby w domu jest fakt, iż osoba ta wymaga całodobowej opieki.
OPS kompletuje dokumenty niezbędne do wydania skierowania do DPS, tj.:
  1. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego z zainteresowanym,
  2. decyzję o posiadanym dochodzie (świadczeniu emerytalnym, rentowym, zasiłku stałym),
  3. zgodę zainteresowanego na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS i potrącanie go przez organ wypłacający,
  4. oświadczenie o wysokości dochodu małżonka, dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłaty.
Odpłatność za pobyt w DPS ponoszą:
  • Mieszkaniec Domu do 70% dochodu,
  • małżonek, dzieci zgodnie z zasadami zawartymi w umowie z organem wydającym skierowanie,
  • gmina w wysokości różnicy pomiędzy kosztem utrzymania w placówce a opłatą wnoszoną przez Mieszkańca i rodzinę.
W przypadku braku osób zobowiązanych lub braku możliwości wnoszenia przez nich opłaty, dopłatę do pobytu wnosi gmina.
W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, umieszczenie w DPS może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów (dokumenty te powinny być skompletowane w terminie 3 miesięcy od dnia umieszczenia zainteresowanego w placówce).
Osoba zainteresowana otrzymuje pisemną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania miejsca w DPS. O terminie przyjęcia informuje Dyrektor Domu.