Pomorskie pomaga

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

    Pomorskie pomaga”

Celem projektu „Pomorskie pomaga” jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.
Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, tym samym wpisuje się w przepis dotyczący trybu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
Wartość projektu: 15 486 203 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 13 051 771,88 zł
Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.
W ramach projektu „Pomorskie pomaga” Powiat Chojnicki otrzymał Grant, którego celem jest realizacja wsparcia dla pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19. W ramach Grantu wsparciem zostanie objętych 49 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach, którego organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki. Otrzymany Grant zostanie przeznaczony na wypłatę 5-miesięcznych dodatków dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek). Łączna kwota Grantu wynosi 361 050,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego